แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว
 
IS / THESIS รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น
IS 5571200324 เมธีรดา ธนวิภาสกุล เมย์
IS 5671200059 นางสาวจตุพร จิตตประมวลบุญ มุก
IS 5671200342 ละออทิพย์ รื่นเทียน แอม
IS 5671200415 วิมลรัตน์ สกุลงาม จุ๊บ
IS 5671200580 นางอุทุมพร บำรุงศักดิ์ อ้อย
IS 5771200018 กิตติวรรณ์ ชุ่มใจ มิ้นท์
IS 5771200093 นพรัตน์ แก้วพูลศรี Mac
IS 5771200107 นุชจรินทร์ ทองอยู่ โอ๋
IS 5771200158 พรเทพ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ บิ๊ก
IS 5771200166 พรพรรณ เขียนงาม หวาน
IS 5771200174 พรพรรณทิพย์ ฤาโสภา ปุ้ย
IS 5771200191 Nattanan Supongpanid ซือ
IS 5771200239 รัตนชัย สุขศิริมัช เอฟ
IS 5771200263 วัชรพงศ์ เต็งถาวร กานต์
IS 5771200271 นส.วารินทร์รัตน์ รินมุกดา กิ๊ง
IS 5771200280 นายวิทยา บุญบำรุง วิทย์
IS 5771200344 ยลพัชร์ อังกูรสิทธิ์ หลี
IS 5771200352 สุวารี น้อยดี ลูกน้ำ
IS 5771200387 เอกอนันต์ เสรีรัตนะชัย ก๊อบ
IS 5871101062 จิรายุ เจนศิริสกุล เจ
IS 5871101071 จุฑาชนิต วิจิตรานันท์ จุ่น
IS 5871101232 พรเทพ บุญตา เทพ
IS 5871101437 นาย อนุพนธ์ พิมานแมน ลีฟ
IS 5871101488 ขวัญชนก เอี่ยมเพชร์ เบลล์
IS 5871101551 ณัฏฐ์นภัสก์ เทวานุกูลกิจ ยิ้ม
IS 5871101623 นาย ทัศพร วงษ์โพธิ์สาร ท๊อป
IS 5871101780 วิภาวดี จตุรโกศล กี้
IS 5871101828 สรัสวดี อเนกพินิจกุล ต่าย
IS 5871101844 สันติ ภิรมย์ โอเว่น
THESIS 5571200065 กุลชนา พันธ์เรืองวงศ์ กุล
THESIS 5571200316 มรกต สัตบงกช น้ำฝน
THESIS 5571200332 นายยศกร เซี่ยงฉิน โต้ง
THESIS 5571200456 สิทธิวัฒน์ คีรีวัชรินทร์ วัฒน์
THESIS 56712000385 วรุตม์ วิชัยสืบ นนท์
THESIS 5671200300 นาย ยุทธนา อ้อชัยภูมิ กอล์ฟ
THESIS 5671200377 วริสรา ลี้สกุลรักษ์ มิ้ง
THESIS 5671200521 อโณทัย งามเนตร จ๊ะเอ๋
THESIS 5771200115 บวรวัสส์ นาคปาน กิต
THESIS 5871101054 จิรวัฒน์ เล็กชม กอล์ฟ
 
 
 
 
อาจารย์ ดร.ตันติกร พิชญ์พิบุล
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โทร 0843633006
E-mail pichpibul@gmail.com