อาจารย์ ดร.ตันติกร พิชญ์พิบุล
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โทร 0843633006
E-mail pichpibul@gmail.com